Fraflytning

Tema om solidarisk hæftelse vedrørende følgende situation: ”Fraflytning”.

Beskrivelse af situationen

To personer er tilmeldt som kunde på samme adresse. En af de to personer fraflytter uden at afmelde sig korrekt, og spørgsmålet er derefter, om denne person hæfter for forbruget, selvom personen ikke har været med til at forbruge energien?

Eksempel: A og B er begge tilmeldt som kunder, men A flytter uden at afmelde sig. Fraflytningen bliver registreret i CPR-registret, men energiselskabet bliver ikke underrettet. Det er først da B også flytter og i denne forbindelse opsiger kundeforholdet på adressen, at energiselskabet bliver klar over, at A flyttede på et tidligere tidspunkt. B har ikke penge til at betale for energiselskabets krav, så energiselskabet retter kravet mod A.

Hjemmelsgrundlag

Som kunde hos et energiselskab er købsaftalen reguleret af aftalevilkårene, som også kaldes leveringsbetingelserne. Disse vilkår accepteres, når man starter som kunde, forudsat at kundeforholdet er gyldigt indgået. Leveringsbetingelser bliver således energiselskabets hjemmelsgrundlag.

Her kan du se en standardbestemmelse om opsigelse af kundeforhold, som størstedelen af energiselskaberne i Danmark anvender. Bestemmelsen er citeret fra brancheorganisationen Dansk Energis vejledning om ”leveringsbestemmelser – net” (også kaldet Netbenyttelsesaftalen) den 10. april 2014.

Netbenyttelsesaftalen citat

Det følger af denne bestemmelse, at energiselskabet skal have kendskab til målerstanden hos forbrugeren ved afmelding af kundeforholdet. Dette gælder uanset om man anvender mulighed: 1, 2 eller 3.

Hvis forbrugeren A ikke orienterer energiselskabet om afmelding og målerstand, har forbrugeren A ikke opfyldt leveringsbestemmelserne. På denne måde har energiselskabet hjemmel til at kræve solidarisk hæftelse indtil korrekt afmelding sker.

Årsagen til at energiselskabet skal have modtaget en aflæsning fra forbrugeren, er, at denne er nødvendig for at kunne opgøre forbrugerens kundeforhold. Hvis en aflæsning ikke modtages, kender energiselskabet ikke omfanget af det forbrug, forbrugeren skal hæfte for.

Hvis et energiselskab burde have fattet mistanke om, at en forbruger ikke længere skal hæfte for forbruget på adressen, og energiselskabet vælger ikke at reagere på denne mistanke, kan de miste retten til at kræve solidarisk hæftelse. Med andre ord må energiselskabet ikke være i ond tro angående forbrugerens fraflytning.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet på Energiområdet har over en længere periode haft en praksis vedrørende denne problemstilling, som er baseret på dissens afgørelser.                                                               

Erhvervssiden har den holdning, at forbrugerne skal følge leveringsbetingelserne, og i det tilfælde hvor betingelserne ikke bliver fulgt, må hæfte for konsekvensen. Synspunktet er, at energiselskabet ikke selv har mulighed for at opdage, hvornår kunden fraflytter. Det vil sige, at hvis forbrugeren ikke har afmeldt sig korrekt hos energiselskabet, hæfter forbrugeren indtil korrekt afmelding sker.

Forbrugersiden mener, at en forbruger kun skal betale for den mængde energi, som denne faktisk har forbrugt. Dette til trods for, at forbrugeren ikke har fulgt leveringsbetingelserne. I nogle tilfælde kan der være tale om store beløb, hvis der er gået lang tid fra kundens fraflytning, til energiselskabet får kendskab til kundeforholdets ophør.

Formanden er enig med erhvervssiden. Flertallet af ankenævnets medlemmer anser det altså for afgørende, at forbrugeren har fulgt leveringsbetingelserne.

Denne afgørelse illustrerer eksemplet (pdf)