Artikel

Forbrugeraftalelov

Loven har til formål at fremme den grænseoverskridende handel og opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Loven vedrører især reglerne om forbrugerbeskyttelse i fjernsalgsaftaler, samt aftaler indgået uden for fast forretningssted.

Forbrugeraftaleloven giver en øget beskyttelse af forbrugeren. Det sker bl.a. ved en udbygning af oplysningskravene samt indførelsen af regler om oplysningspligt i forbindelse med andre aftaler end aftaler, de er indgået ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Endvidere udvides adgangen for forbrugeren til at benytte sig af fortrydelsesretten, og reglerne om fortrydelsesretten gøres klarere.

Udover de ændringer, der følger af implementeringen af forbrugerrettighedsdirektivet, indeholder loven bl.a. også indførelse af et almindeligt opsigelsesvarsel for forbrugeraftaler på 1 måned plus løbende måned.

Visse af direktivets bestemmelser er gennemført gennem ændringer i købeloven og forskellige andre love, der tillige gennemfører de ændringer i anden lovgivning, som forbrugeraftaleloven giver anledning til.

 

Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets Forbrugerrettighedsdirektiv.

Hent forbrugeraftaleloven hos Retsinformation