Artikel

Inkassolov

Formålet med loven er at sikre, at privat inkassovirksomhed, dvs. den inddrivelse af fordringer på andres vegne, der sker uden fogedretternes medvirken som led i privat inkassovirksomhed, foregår på en rimelig og forsvarlig måde.

Formålet søges navnlig opnået ved en autorisationsordning for inkassofirmaer, ved krav om godkendelse af personale, der retter personlig henvendelse til skyldnere, og ved krav om, at inkassofirmaer mv. skal stille sikkerhed for pengekrav, som måtte opstå som følge af udøvelsen af deres virksomhed.

Lovens formål søges også opnået ved regler om, at inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik i forhold til både skyldnere og kunder. Dette indebærer bl.a., at der gælder visse regler for formen for henvendelser til skyldneren, som skal sikre, at denne ikke »hænges ud« over for omverdenen, og at der som altovervejende hovedregel skal sendes en påkravsskrivelse til skyldneren, før andre inddrivelsesskridt iværksættes.

Endvidere indeholder loven regler om varsling af uanmodet personlig henvendelse til skyldneren. I forholdet mellem inkassobureauet og kunden fastsættes bl.a. regler om inkassobureauets behandling af inddrevne beløb.

  • Lovens kap. 1 fastlægger anvendelsesområdet for loven.
  • I kap. 2 fastsættes autorisationsordningen for inkassofirmaer og visse andre virksomheder. Endvidere indeholder kap. 2 regler om sikkerhedsstillelse.
  • I kap. 3 fastsættes regler om godkendelse af personale, som retter personlige henvendelser til skyldnere.
  • Kap. 4 indeholder regler om, hvorledes inkassovirksomhed skal udøves.
  • Kap. 5 indeholder kompetence- og bemyndigelsesbestemmelser.
  • I kap. 6 fastsættes regler om tilbagekaldelse og bortfald af autorisation mv.
  • Kap. 7 indeholder regler om tilsyn.
  • Kap. 8 indeholder straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser.

Hent inkassoloven hos Retsinformation.dk

Som offentliggjort i Lovtidende