Artikel

Produktansvarslov

Produktansvarsloven regulerer det lovbestemte ansvar for personskade og forbrugertingsskade, som et produkt forvolder. Ansvarsgrundlaget er objektivt, dvs. at skadelidte kun skal dokumentere skaden, defekten og årsagsforbindelsen mellem defekten og skaden.

Ved et produkt forstås enhver løsøregenstand, hvad enten denne er forarbejdet eller er et naturprodukt, og uanset om genstanden er indføjet som en bestanddel af en anden løsøregenstand eller en fast ejendom.

Reglerne om produkter omfatter også elektricitet. I lovforslagets bemærkninger er anført, at levering af gas og varme anses for et naturprodukt.

Loven implementerer et EU direktiv. I den danske lov reguleres mellemhandleransvaret, hvorefter mellemhandleren hæfter for produktansvar umiddelbart over for skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden, det såkaldte hæftelsesansvar. Mellemhandlerreglen er formentlig i strid med direktivet, som er et totalharmoniseringsdirektiv. EF Domstolen forventes at afsige dom i en præjudiciel sag, der er forelagt domstolen af Vestre Landsret i en sag om salmonellaforgiftning af æg, hvor Bilka blev pålagt hæftelsesansvar for produktansvaret.

Ved siden af det lovbestemte produktansvar gælder der det domstolsskabte produktansvar, hvor ansvarsgrundlaget er det almindelige culpa-ansvar dog med en tendens til omvendt bevisbyrde.

Hent produktansvarsloven hos Retsinformation.dk