Menu

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 1. november 2020 oprettet en whistleblowerordning.

Du kan som ansat i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som samarbejdspartner til styrelsen og som ansat hos en samarbejdspartner sende oplysninger om kritisable forhold ind til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens whistleblowerordning.

Du kan f.eks. sende oplysninger ind om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Hvis du er medarbejder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, bør henvendelse om kritiske forhold i udgangspunktet ske til din nærmeste leder, Koncern HR eller din tillidsrepræsentant.

Henvendelser til whistleblowerordningen skal ske digitalt på https://kfstintern.whistleblowernetwork.net.

Hvis du ikke ønsker at oplyse din identitet, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn eller andet personhenførbart som f.eks. adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle medsendte dokumenter.

Din henvendelse bliver så vidt muligt behandlet med diskretion, men der kan efter gældende regler være adgang til at få aktindsigt i de oplysninger der indgives, herunder navn og kontaktoplysninger (tlf., mail mv.) på den person, der har indgivet oplysningerne, hvis indberetningen ikke er indgivet anonymt. F.eks. kan de personer, som oplysningerne drejer sig om, have ret til at vide, hvem der har indgivet oplysningerne.

Din henvendelse behandles af styrelsens whistleblowerenhed, som består af kontorchef Tine Rønde og kontorchef Stefan Kobbernagel. Når du sender oplysninger ind, ser vi på dem hurtigst muligt inden for almindelig kontortid.

Vi kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har sendt oplysninger ind uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, har vi ikke mulighed for at kommunikere med dig.

Whistleblowerordningen kan ikke anvendes til indberetning af klassificerede oplysninger, herunder oplysninger der falder inden for rammerne af Justitsministeriets cirkulære nr. 10338 af 17. december 2014 om sikkerhedsbeskyttelse af informationer af fælles interesse for landene i NATO eller EU, andre klassificerede informationer samt informationer af sikkerhedsmæssig beskyttelsesinteresse i øvrigt (sikkerhedscirkulæret).

Hvis din sag indeholder klassificerede oplysninger, og du mener, at de er væsentlige for din henvendelse, så må du kontakte Tine Rønde eller Stefan Kobbernagel telefonisk for at aftale nærmere.

Kontaktoplysninger:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,

kontorchef Susanne Aamann (4171 5285)

kontorchef Stefan Kobbernagel (4171 5190)

Carl Jacobsens Vej 25

2500 Valby.