Menu

Privatlivspolitik

Formålet med Ankenævnets privatlivspolitik er at oplyse, hvordan vi indsamler, beskytter og behandler personoplysninger.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Ankenævnet på Energiområdet.

Denne privatlivspolitik handler om, hvordan Ankenævnet på Energiområdet indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores opgavevaretagelse.

Vi behandler de oplysninger, du giver os, eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi er bevidste om, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Information om behandling af dine oplysninger

Ankenævnet på Energiområdet er dataansvarlig for de oplysninger, vi modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller henvendelse.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse eller et CPR-nummer.

Ankenævnet på Energiområdet behandler de personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere. Ankenævnet på Energiområdet kan også selv indhente oplysninger om dig fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere, når det er nødvendigt for varetagelsen af Ankenævnet på Energiområdets opgaver.

Vores grundlag for at behandle personoplysninger

Vores grundlag for at behandle dine oplysninger er primært på baggrund af vores opgaver som følger af lov eller som offentlig myndighedsudøvelse. Efter databeskyttelsesforordningen er grundlaget for at behandle almindelige personoplysninger artikel 6, stk. 1, litra c og/eller e. Vores nyhedsbreve bliver sendt på baggrund af samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a. Vores grundlag for at behandle følsomme oplysninger er primært efter artikel 9, stk. 2, litra f eller j.

Ankenævnet på Energiområdet har også en cookiepolitik, der fortæller, hvordan vi behandler cookies på vores hjemmesider.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Ankenævnet på Energiområdet har adgang til dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for behandlingen af din sag/henvendelse eller vores opgaver som offentlig myndighed. Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Oplysninger om dig gemmes så længe vi vurderer, det er nødvendigt for at kunne opfylde vore forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gældende lovgivning, herunder arkivloven.

Vi videregiver kun oplysninger, når det er nødvendigt for vores almindelige opgavevaretagelse. Det er fx ofte tilfældet ved klager over virksomheder i forbindelse med partshøring. Oplysninger kan også blive videregivet, hvis det er nødvendigt for, at andre myndigheder kan varetage deres opgaver.

Hvilke rettigheder har du?
Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, fx ret til at få oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt), ret til indsigt og ret til berigtigelse. De fremgår særligt af artikel 13-18 og artikel 20-22. Ankenævnet på Energiområdet skal give dig en række informationer, hvis vi behandler oplysninger om dig. Det gælder både, når vi modtager oplysninger fra dig, og eventuelt også når vi modtager oplysninger fra andre end dig selv.

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, som Ankenævnet på Energiområdet behandler om dig. Det betyder, at du har ret til at se de personoplysninger, vi har om dig, og at du har ret til at modtage oplysninger om, hvordan og hvorfor vi behandler oplysninger om dig.

Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig så hurtigt som muligt, og du har ret til at få tilføjet supplerende oplysninger, hvis oplysningerne er ufuldstændige.

Ankenævnet på Energiområdet udarbejder generelle analyser indenfor vores arbejdsområder. Hvis vi modtager personoplysninger i materiale, der udelukkende er til statistisk eller videnskabeligt brug, er der begrænsninger i bl.a. retten til indsigt og retten til berigtigelse. Det følger af databeskyttelseslovens § 22, stk. 5.

Du kan læse om dine rettigheder ved Datatilsynet.

Klagemuligheder
Du kan klage til Datatilsynet over Ankenævnet på Energiområdets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.

Databeskyttelsesrådgiver
Erhvervsministeriet har en databeskyttelsesrådgiver, som også er databeskyttelsesrådgiver for Ankenævnet på Energiområdet. Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Databeskyttelsesrådgiveren kan også vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Ankenævnet på Energiområdet.

Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes på e-mail-adressen dpo@em.dk eller på telefonnummer 33 92 33 50. Du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at sende sikker digital post, skal det sendes til Erhvervsministeriets hovedpostkasse em@em.dk, som videresender det til dpo@em.dk.

Vores kontaktoplysninger og om denne politik

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Mail: kfst@kfst.dk
Telefonnummer: 4171 5000
CVR: 10294819

Ankenævnet på Energiområdets privatlivspolitik er senest opdateret 24. maj 2018