Forældelsestema - Eksempel 2

Forældelsestema om følgende situation: ”Forbrugeren har foretaget selvaflæsninger”.

Beskrivelse af situationen:

Udfordringen i disse typer af sager kan være, at forbrugeren kan have aflæst forkert, ved for eksempel håndtering af decimaler. I så fald kan dette medføre en høj slutafregning, når energiselskabet selv kontrollerer måleren, og aflæser denne korrekt.

Et eksempel kunne være: En forbruger har i en årrække over 10 år selvaflæst sin måler. På det 11. år kommer energiselskabet ud til forbrugeren for at aflæse og kontrollere måleren. Ved forbrugerens næste opgørelse, fremgår et større beløb end forventet.

Ankenævnets anvendelse af forældelseslovgivningen

Nævnet har igennem længere tid udviklet en praksis for at løse denne type forældelsessager.

Nævnets praksis er, at forbrugerens aflæsninger må lægges til grund. Dette synspunkt er baseret på praktiske hensyn, da alternativet er, at nævnet ellers skulle stille spørgsmålstegn ved alle de forbrugere, som selv indrapporterer målerstanden til energiselskabet. Dette ville resultere i yderligere bevisregler med videre.

Da aflæsningerne antages at være korrekte, betyder dette, at det merforbrug, som energiselskabet kræver betalt af forbrugeren, må ligge i perioden mellem den forrige opgørelse og den opgørelse, hvor energiselskabets krav fremgår.

I forhold til forældelsen indebærer dette således, at energiselskabets krav ikke er forældet, da forbruget løbende er blevet opgjort af selskabet.

Kun i helt særlige tilfælde kan man pålægge energiselskabet at følge op på indrapporterede selvaflæsninger for at undgå en eventuel senere forældelse. En situation kunne være, hvor forbrugeren indrapporterede et forbrug der var lavere end det forrige, eller som set i en konkret sag, at forbruget var negativt. I et sådant tilfælde måtte det stå energiselskabet klart, at selvaflæsningen ikke var korrekt.