Temaer

Elforbrug skønnet over en årrække (lineær fordeling)

På denne side finder du et tema om det, der bliver kaldt lineær fordeling. Du kan blive klogere på, hvad lineær fordeling er, hvordan ankenævnet vurderer sager om lineær fordeling, og hvordan elforbruget i sager om lineær fordeling i visse tilfælde kan være forældet.

Ankenævnet på Energiområdet har behandlet en række sager, hvor elforbrugere over en længere periode ikke har aflæst deres elforbrug. Derfor har netselskabet selv måttet fastsætte elforbruget ud fra et skøn.

Hvis det skønnede forbrug har været fastsat for lavt, vil forbrugeren modtage en større regning end forventet for sit elforbrug, når elmåleren først bliver aflæst.

Det skyldes, at forbrugeren igennem årene har brugt en større mængde kWh, end netselskabet tidligere har skønnet. Forbrugeren vil derfor af sit elhandelsselskab blive opkrævet for al den strøm, som forbrugeren ikke tidligere har betalt for.

Efter nævnets praksis skal elhandelsselskabet i sådan et tilfælde foretage en såkaldt ”lineær fordeling” af forbruget, så det er fordelt ligeligt ud over de enkelte forbrugsår. Hvis en del af forbruget er forældet, skal dette forbrug desuden afskrives.

Hvad er lineær fordeling?

Lineær fordeling indebærer:

 • at det registrerede elforbrug bliver fordelt ligeligt ud på de enkelte forbrugsår i den periode, hvor elforbruget har været skønnet. Det betyder, at elforbruget skal afregnes til de priser, der var gældende i de respektive forbrugsår,
 • at det (skønnede) forbrug, som elhandelsselskabet tidligere har opkrævet, bliver fratrukket i de respektive forbrugsår, hvor det er opkrævet, og
 • at den del af forbruget, der er forældet, bliver afskrevet.

Eksempel på sag om lineær fordeling

Forbrugeren flytter ind på en ejendom den 1. januar 2016, og der bliver i den forbindelse foretaget en måleraflæsning. Målerstanden på elmåleren aflæses til 8.000 kWh. De næste knap fem år modtager netselskabet ikke måleraflæsninger fra forbrugeren, og netselskabet fastsætter hvert år forbruget til 4.000 kWh på baggrund af et skøn. Forbrugerens elmåler bliver først aflæst igen den 30. november 2020, da elmåleren bliver nedtaget og udskiftet med en fjernaflæst elmåler. Her viser målerstanden sig at være på 36.000 kWh. Forbrugeren har derfor brugt langt mere el, end forbrugeren hidtil har betalt for. I januar 2021 modtager forbrugeren en årsopgørelse fra sit elhandelsselskab, hvori forbrugeren bliver opkrævet for et forbrug på 12.000 kWh for perioden 1. januar til 30. november 2020. Efter at have klaget til elhandelsselskabet klager forbrugeren til Ankenævnet på Energiområdet den 1. februar 2021.

Forbruget og målerstanden har herefter været som følger:

Graf over forbruget og målerstanden

Hvis de skønnede målerstande lægges til grund, vil forbrugeren blive opkrævet for et forbrug på 12.000 kWh i perioden 1. januar til 30. november 2020, selvom det ikke er muligt at fastslå, hvornår forbruget faktisk er sket siden den 1. januar 2016.

Efter nævnets praksis har elhandelsselskabet ikke opkrævet forbrugeren korrekt, idet elhandelsselskabet skulle have foretaget en lineær fordeling af forbruget og afskrevet den del af forbruget, der er forældet.

Elhandelsselskabet burde i stedet have gjort følgende:

 • Fordeling af forbruget:

Det fremgår af sagen, at elmåleren blev aflæst den 1. januar 2016, hvor den stod på 8.000 kWh. Herefter blev elmåleren først aflæst igen den 30. november 2020, hvor måleren stod på 36.000 kWh. Forbrugeren har således brugt 28.000 kWh i perioden 1. januar 2016 til 30. november 2020, men er blevet opkrævet for et langt mindre forbrug. Den strøm, som forbrugeren ikke har betalt for, skal fordeles ud på de respektive forbrugsår, og forbrugeren skal betale den pris, som strømmen kostede i de pågældende år:

Graf over Fordeling af forbruget

 • Tidligere opkrævet forbrug fratrækkes:

Det fremgår af sagen, at netselskabet hvert år har fastsat elforbruget til 4.000 kWh på baggrund af et skøn. Det forbrug, som forbrugeren allerede har betalt for, skal trækkes fra det lineært fordelte forbrug i de respektive forbrugsår således:

Graf over Tidligere opkrævet forbrug

 • Forældet forbrug afskrives:

Når der foretages lineær fordeling, indebærer det, at den del af det registrerede forbrug, der er forældet, skal afskrives.

Den almindelige forældelsesfrist er på tre år. Forældelsesfristen begynder at løbe fra det tidligste tidspunkt, hvor elhandelsselskabet kan kræve betaling for et forbrug.

I sagen blev forbruget i alt skønnet fire gange, inden elmåleren igen blev aflæst. I et sådan tilfælde følger det af nævnets praksis, at det tidligste tidspunkt, et elhandelsselskab kan kræve betaling for et forbrug, er betalingsdatoen, som er fastsat i årsafregningen.

I overensstemmelse med nævnets praksis begynder forældelsesfristen for forbruget foretaget i et forbrugsår (1. januar til 31. december) således at løbe i umiddelbar forlængelse af den 31. december i det pågældende forbrugsår. Det vil sige, at forældelsesfristen for det forbrugsår, som netop er afsluttet, begynder at løbe fra 1. januar i det nye år.

I sagen blev forældelsen først afbrudt, da forbrugeren klagede til nævnet den 1. februar 2021.

Det lineært fordelte forbrug for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2017 skal herefter afskrives som forældet, idet der er gået mere end tre år, fra elhandelsselskabet kunne opkræve forbruget, til forældelsen blev afbrudt i forbindelse med, at forbrugeren klagede til nævnet.

Graf over forbrug og forældelse

Efter gennemgang af de tre trin i den lineære fordeling, har selskabet herefter ret til at opkræve forbrugeren for følgende mængde kWh til de enhedspriser, der var gældende i de respektive forbrugsår:

 • januar til 31. december 2018: 1.690 kWh
 • januar til 31. december 2019: 1.690 kWh
 • januar til 30. november 2020: 5.223 kWh

Se nævnets praksis i afgørelse 20/09317.

Gode råd til energiselskaberne

Vil man som netselskab og elhandelsselskab undgå, at der sker forældelse af det forbrug, som elhandelsselskabet opkræver, skal man fra netselskabets side sørge for, at der jævnligt foretages måleraflæsninger, og at forbruget ikke skønnes i mere end to år i træk.

Netselskaber og elhandelsselskaber, der vil vide mere om lineær fordeling og nævnets praksis, kan desuden ringe til nævnets hotline.

Gode råd hvis du som elkunde modtager en stor regning

Har du som forbruger modtaget en stor elregning for forbrug, der stammer fra flere forbrugsår, kan du spørge dit elhandelsselskab om følgende:

 • Hvor mange gange har forbruget været skønnet inden for en sammenhængende periode?
 • Er der foretaget en lineær fordeling af forbruget?
 • Er noget af forbruget afskrevet som forældet?

Hvis du ikke kan betale den fulde regning på én gang, kan du endvidere spørge dit elhandelsselskab om muligheden for at få en afdragsordning.

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til nævnets hotline.