Temaer

Manglende slutafregning for elforbrug

Nævnet modtager jævnligt klager fra forbrugere, der oplever, at de ikke modtager en slutafregning fra deres elselskab. I denne artikel kan du blive klogere på nævnets praksis i sagerne.

Manglende slutafregning for elforbrug

Når en forbruger skifter elselskab eller fraflytter sin adresse, skal elselskabet slutafregne forbrugeren senest seks uger efter, at forbrugeren har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen.

Forbrugeren kan have en interesse i at modtage en slutafregning for elforbruget, eksempelvis hvis forbrugeren har betalt forud (aconto) for en periode, der ligger ud over den periode, forbrugeren har aftaget el fra selskabet. Her kan det betalte acontobeløb til selskabet være større end prisen for den strøm, forbrugeren har aftaget fra selskabet i perioden.

Eksempel:

Forbrugeren aftager el fra sit elselskab, og forbrugeren betaler aconto tre måneder i forvejen.

Forbrugeren betaler aconto for januar til marts 2023. Acontoopkrævningen fra selskabet er på 3.000 kr. svarende til 1.000 kr. pr. måned.

Forbrugeren skifter elselskab pr. 1. marts 2023, og forbrugeren stopper derfor med at aftage el fra selskabet efter 28. februar 2023.

Forbrugeren har i dette tilfælde betalt aconto for en måned mere (marts 2023), end forbrugeren har modtaget el fra selskabet. I dette tilfælde, kan forbrugeren have et tilgodehavende hos selskabet, hvis forbrugerens elforbrug svarer nogenlunde til de acontoopkrævninger, som forbrugeren modtager.

Forbrugeren vil derfor have en interesse i at modtage en slutafregning fra selskabet hurtigst muligt efter leverandørskiftet den 1. marts 2023.

Hvis man ikke modtager en slutafregning fra sit elselskab, har man efter nævnets praksis ret til at få tilbagebetalt de beløb, man har betalt i aconto for den periode, der ikke er opgjort.

I sagen 22/09426 havde et elselskab opkrævet acontobeløb på 2.175,06 kr. hos en forbruger vedrørende perioden 1. juni til 31. august 2022. Forbrugeren skiftede elselskab den 16. juni 2022, og forbrugeren spurgte herefter selskabet, hvornår han ville få tilbagebetalt sine penge for de 2 ½ måneders elforbrug, som selskabet havde opkrævet ham for.

Da selskabet overfor nævnet ikke havde dokumenteret, at det havde slutafregnet kundeforholdet, fandt nævnet, at selskabet skulle tilbagebetale 2.175,06 kr. til forbrugeren vedrørende betalt aconto for perioden 1. juni til 31. august 2022.

Nævnet bemærkede, at selskabet ikke var afskåret fra at opkræve forbrugeren for det faktiske forbrug. Det betyder, at selvom nævnet har truffet afgørelse om, at forbrugeren får hele acontobeløbet tilbage, så kan forbrugeren risikere, at selskabet efterfølgende opkræver et beløb for det faktiske forbrug i perioden.

Hvis man som forbruger ikke modtager en slutafregning fra sit elselskab senest seks uger efter skift af elselskab eller adresseflytning, kan man benytte følgende fremgangsmåde:

  • Skriftlig (for eksempel via e-mail) bede sit elselskab om hurtigst muligt og med en rimelig frist at sende en slutafregning.
  • Modtager man fortsat ikke slutafregningen, kan man klage til nævnet, når der er gået 30 dage fra klagen til selskabet.
  • Klagen kan indsendes via den digitale klageformular.

Hvis man som forbruger uventet har modtaget en slutafregning fra sit elselskab længe efter, at man er stoppet med at modtage el fra selskabet, kan man læse om denne situation i artiklen om forsinket slutafregning.

Hvad er en slutafregning?

En slutafregning – også kaldet slutopgørelse – er den endelige afregning af en elforbrugers kundeforhold hos et elselskab. Med andre ord er det den sidste regning, som man kan forvente at få fra sit elselskab.

Elselskabet skal slutafregne forbrugeren senest seks uger efter, at forbrugeren har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen. Det fremgår af § 7, stk. 5 i elleveringsbekendtgørelsen.