Vil du klage

Sådan forløber en sag ved nævnet

Ankenævnet er et privat klagenævn, der er godkendt af Erhvervsministeren til at behandle klager over køb og levering af energiydelser fra virksomheder til forbrugere. På denne side, kan du læse nærmere om, hvordan en sag ved nævnet forløber.

Modtagelse af klage

Når nævnets sekretariat har modtaget klagen samt alle relevante bilag, vurderer sekretariatet indledningsvis, om klagebetingelserne er opfyldt, og om klagen kan viderebehandles. Hvis sekretariatet vurderer, at der er behov for yderligere oplysninger, indhenter sekretariatet oplysningerne hos forbrugeren i denne fase.

Når sekretariatet har vurderet, at klagebetingelserne er opfyldt, opkræver sekretariatet et klagegebyr på 160 kr. hos forbrugeren.

Når klagegebyret er betalt, kan sagsbehandlingen begynde.

Sagsbehandlingen

Under sagsbehandlingen i nævnet vil sekretariatet indhente bestemte oplysninger fra parterne og høre parterne i modpartens svar og oplysninger. Beskeder til parterne bliver som udgangspunkt sendt via e-mail, som parterne har mulighed for at besvare. Eftersom kommunikationen foregår via e-mail, er det en god ide at oprette en digital mappe til sagen således, at man har samlet alle dokumenterne i klagesagen ét sted.

Når sekretariatet vurderer, at der ikke er behov for yderligere oplysninger og partshøringsfasen er afsluttet, vil sekretariatet begynde at forberede klagesagen til nævnet.

Nævnets afgørelser

Når klagesag er forberedt, vil den blive forelagt nævnet, som træffer afgørelse på baggrund af klagesagens oplysninger.

Afgørelsen sendes til parterne inden for 3 uger efter sagen er blevet behandlet på nævnsmødet.

Skal parterne følge afgørelsen?

Parterne har ikke pligt til at følge nævnets afgørelse. Det er dog nævnets erfaring, at energivirksomhederne som oftest efterlever afgørelserne. Hvis forbrugeren eller energivirksomheden ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, kan sagen indbringes for domstolene.

Sagsbehandlingstid

I almindelighed kan sager forventes afgjort af nævnet inden for 5-10 måneder.