Afgørelse

Nummer

Forbrug skønnet over en årrække - Forældelse og lineær fordeling

Sagen drejede sig om, at forbrugerens elmåler ikke var blevet aflæst i mere end 4 år, og at forbruget havde været skønnet for lavt. Den 10. juni 2020 opkrævede selskabet derfor forbrugeren for et forbrug på 7.244 kWh, som forbrugeren var afkrævet for lidt i perioden, hvor forbrugerens elmåler ikke havde været aflæst. Spørgsmålet var herefter, om forbrugeren havde ret til fritagelse for betaling af den del af forbruget, der var forældet, og om forbrugeren var blevet opkrævet korrekt.

Afgørelse

Nævnet afgjorde sagen således, at selskabet skulle fordele det registrerede forbrug for perioden 1. februar 2016 til 17. april 2020 lineært*. Selskabet kunne endvidere ikke opkræve forbrugeren for den del af forbruget, der vedrørte perioden 1. februar 2016 til 31. april 2017, da selskabets krav vedrørende dette forbrug var forældet.

Nævnet gav således forbrugeren medhold i sagen.

Sagsresumé

Den 1. februar 2016 blev forbrugerens elmåler aflæst med en målerstand på 27.804 kWh.

I perioden mellem den 1. februar 2016 og den 17. april 2020 blev forbruget på forbrugsadressen skønnet, da der ikke blev foretaget måleraflæsninger.

Den 17. april 2020 blev forbrugerens elmåler aflæst med en målerstand på 37.649 kWh.

Ved faktura af 10. juni 2020 opkrævede selskabet forbrugeren 16.054,09 kr. Det fremgik bl.a. af fakturaen, at forbrugeren i perioden 1. maj 2019 til 18. april 2020 havde forbrugt 7.244 kWh.

Ved e-mail af 12. august 2020 til selskabet klagede forbrugeren over fakturaen af 10. juni 2020. Forbrugeren oplyste bl.a., at en del af fakturaen lå uden for forældelsesfristen, som normalt var på 3 år.

Den 13. august 2020 klagede forbrugeren til nævnet.

Under sagens behandling i nævnet oplyste selskabet, at opgørelserne fra 2017, 2018 og 2019 var opgørelser af skønnet forbrug, og at fakturaen af 10. juni 2020 formentlig dækkede forbrug, der havde fundet sted i løbet af disse år.

 

Læs hele afgørelsen 20/09317.

 

*Lineær fordeling

Lineær fordeling indebærer,

  1. at det registrerede forbrug fordeles ligeligt ud på de enkelte forbrugsår i den periode, hvor forbruget har været skønnet, således at forbruget afregnes til de priser, der var gældende i de respektive forbrugsår,
  2. at det tidligere opkrævede (skønnede) forbrug fratrækkes i de respektive forbrugsår, hvor det er opkrævet, og
  3. at den del af forbruget, der er forældet, afskrives.