Afgørelse

Nummer
22/06579

Forbrug skønnet over en årrække – lineær fordeling

Forbrugerens elmåler var ikke blevet aflæst siden den 20. december 2017, og forbruget var derfor blevet fastsat på baggrund af et skøn fra netselskabet. Da elmåleren blev nedtaget den 18. maj 2021, blev elmåleren aflæst med et højere elforbrug end hidtil skønnet. Selskabet efteropkrævede derfor forbrugeren for 14.621 kWh vedrørende perioden 1. juli 2020 til 18. maj 2021. Det efteropkrævede blev siden nedkorrigeret med 2.422 kWh. Spørgsmålet var derfor, om forbrugeren skulle betale i overensstemmelse med selskabets efteropkrævning for forbruget.

Afgørelse

Nævnet vurderede, at det registrerede forbrug på elmåleren i perioden 20. december 2017 til 18. maj 2021 skulle fordeles lineært i overensstemmelse med nævnets praksis.

Lineær fordeling indebærer,

  1. at det registrerede forbrug fordeles ligeligt ud på de enkelte dage i den periode, hvor forbruget har været skønnet, således at forbruget afregnes til de priser, der var gældende i de respektive forbrugsperioder,
  2. at det tidligere opkrævede (skønnede) forbrug fratrækkes i de respektive forbrugsperioder, hvor det er opkrævet, og
  3. at den del af forbruget, der er forældet, afskrives.

Nævnet konstaterede, at forbruget ikke var blevet lineært fordel, og at selskabet havde opkrævet forbrugeren for et større forbrug, end det var berettiget til.

Selskabet skulle derfor fritage forbrugere for betaling i henhold til selskabets efteropkrævning. Selskabet var dog ikke afskåret fra at efteropkræve forbrugeren for et forbrug på 3.584,64 kWh vedrørende perioden 1. juli 2020 til 18. maj 2021 fordelt på de respektive forbrugsperioder.

Sagsresumé

Den 20. december 2017 blev elmåleren på forbrugsadressen (herefter benævnt Måler 1) aflæst med en målerstand på 72.412 kWh. Målerstanden på Måler 1 blev herefter fastsat på baggrund af et skøn, og Måler 1 blev først igen aflæst i forbindelse med nedtagningen.

Den 1. juli 2020 begyndte selskabet at levere el til forbrugeren på forbrugsadressen.

Den 18. maj 2021 blev Måler 1 nedtaget og udskiftet med en ny elmåler (herefter benævnt Måler 2). Måler 1 blev aflæst med en målerstand på 93.116 kWh.

Ved korrektionsopgørelse af 7. september 2021 opkrævede selskabet 28.530,42 kr. hos forbrugeren vedrørende 14.621 kWh for lidt opkrævet på Måler 1, og 736 kWh for lidt opkrævet på Måler 2.

Ved korrektionsopgørelse af 9. juni 2022 oplyste selskabet, at forbrugeren havde et tilgodehavende på 4.501,65 kr. vedrørende en nedkorrektion af forbruget på Måler 1 med 2.422 kWh.

Parterne korresponderede herefter om korrektionsopgørelserne, og den 14. juli 2022 klagede forbrugeren til nævnet.

Læs hele afgørelsen 22/06579.