FAQ

Ofte stillede spørgsmål om elforsyning

Nej, hverken du eller energivirksomheden betaler omkostninger til hinanden for nævnets behandling af klagesagen, jf. § 25 i nævnets vedtægter. Nævnet har en fast praksis om, at erstatning og kompensation for forbrugt tid er omfattet af § 25 i nævnets vedtægter.

Nej, det kan du ikke kræve. Det fremgår af nævnets vedtægter, i hvilke tilfælde klagegebyret vil blive tilbagebetalt til dig. Dette vil ske, hvis du enten får medhold i din klage, klagen forliges til din fordel, din klage falder uden for nævnets kompetence, eller din klage bliver afvist af nævnet, jf. § 26, stk. 2, i nævnets vedtægter.

Elselskabet skal slutafregne dig senest seks uger efter, at du har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen.

Du bør rykke elselskabet for en slutafregning, hvis du har betalt aconto for en periode, som ikke er opgjort senest seks uger efter, at du har skiftet elselskab eller er fraflyttet adressen.

Har du efter 30 dage fortsat ikke modtaget en slutafregning, kan du klage til Ankenævnet på Energiområdet.

Læs mere om manglende slutafregning for elforbrug

Hvis dit elselskab ikke svarer på din klage, anbefaler vi, at du følger denne vejledning, hvis du ønsker at indbringe en klage for Ankenævnet på Energiområdet:

  • Lav en skriftlig klage til elselskabet – gerne via e-mail. I den skriftlige klage kan du skrive,
    • hvad du klager over, og
    • hvad du kræver økonomisk af elselskabet.
      • Dit økonomiske krav kan for eksempel være at blive fritaget for betaling af en faktura, som du mener er forkert, eller et krav på tilbagebetaling af et beløb, som elselskabet ikke har udbetalt.

Hvis elselskabet ikke har svaret dig på din skriftlige klage inden for 30 dage, kan du indbringe din klage for nævnet. Du kan naturligvis også klage til nævnet, hvis elselskabet skriftligt afviser dit krav.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan klage til nævnet over dårlig kundeservice, for eksempel manglende svar, da nævnet kun behandler klager vedrørende civilretlige (økonomiske) krav. Husk på, at du altid har mulighed for at skifte elselskab, hvis elselskabets kundeservice ikke lever op til dine forventninger.

Inden du klager til nævnet, er det en god ide at læse vores artikler om, hvilke klager nævnet behandler og hvad du skal medsende, når du klager til nævnet.

Du er også velkommen til at ringe til vores telefoniske hotline og få vejledning om, hvordan du kommer videre med din klage, og om du opfylder betingelserne for at klage til nævnet. Se kontaktoplysninger og åbningstider for nævnets telefoniske hotline.

Et elselskab må kun opkræve et rykkergebyr, hvis der er fremsendt en rykkerskrivelse, og rykkerskrivelsen er fremsendt med rimelig grund.

Hvis du har klaget til elselskabet over regningen eller den første rykker, du har modtaget, har elselskabet ikke rimelig grund til at sende flere rykkere, og selskabet har derfor ikke ret til at kræve flere rykkergebyrer.

Læs mere om reglerne for rykkergebyrer

Som udgangspunkt skal du betale for det forbrug, du faktisk har haft. Hvis elselskabet således ikke tidligere har opkrævet dig i overensstemmelse med dit faktiske forbrug, har elselskabet som udgangspunkt ret til at efteropkræve dig for dette forbrug.

Elselskabers mulighed for at efteropkræve er dog begrænset af de almindelige forældelsesregler, hvorefter krav forældes efter tre år. I nogle tilfælde kan elselskabets krav dog også være bortfaldet på grund af passivitet – dette gælder særligt, hvis der er tale om en slutopgørelse.

Læs mere om forældelse

Læs mere om forsinket fakturering for elforbrug

Energivirksomheder må ikke ringe til dig uanmodet med henblik på at indgå aftale med dig.

Hvis du har givet dit samtykke til at blive kontaktet af en energivirksomhed ved fx at deltage i en internetkonkurrence, må energivirksomheden dog godt ringe til dig. Den pågældende konkurrence skal dog leve op til en række krav, før der kan være tale om, at du gyldigt har givet dit samtykke til at blive kontaktet.

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en vejledning indeholdende nærmere definition af kravene til denne type konkurrencer.
Se Forbrugerombudsmandens vejledning om indhentning af samtykke (pdf)

Har energivirksomheden ikke haft et gyldigt samtykke til at kontakte dig, er du heller ikke bundet af en eventuel aftale, som du har indgået med energivirksomheden.

 

Hvis du mener, at det forbrug, du bliver opkrævet af dit elselskab, ikke svarer til dit faktiske forbrug, har du mulighed for at anmode dit elselskab om at foretage en målerundersøgelse af din elmåler for at fastslå, hvorvidt den måler korrekt.

En målerundersøgelse er ofte betinget af, at du betaler et gebyr, såfremt der ikke findes fejl på elmåleren. Det kan derfor være en god idé at undersøge, om du har elapparater/elinstallationer, der kan medføre et højt strømforbrug, inden du anmoder dit elselskab om at få foretaget en målerundersøgelse.

Efter nævnets praksis er det dig som forbruger, der skal bevise, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, og det vil derfor være hensigtsmæssigt at anmode om en målerundersøgelse, såfremt du mener, at elmåleren måler en forkert mængde strøm i forhold til, hvad du faktisk forbruger.

Nej, du har ikke mulighed for at få erstattet din udgift til ekstern elektriker ved strømafbrydelse. Ved strømafbrydelse skal du reklamere til netselskabet, før du kontakter en elektriker. Skulle der være fejl på din elforsyning, som netselskabet er ansvarlig for, er det derfor vigtigt, at du giver netselskabet mulighed for at løse problemet først.

Læs mere om, hvor du skal være opmærksom på ved strømsvigt

Hvis du har svært ved at forstå din elregning, kan du måske få svar på nogle af dine spørgsmål i vores artikel Forstå din elregning.

Artiklen handler blandt andet om forskellen på et el- og netselskab, om forståelse af elregningen, hvem de forskellige aktører er, hvem man som forbruger betaler til, og hvor man som forbruger kan spare penge.

Svaret er nej, hvis din ægtefælle selv har indgået aftalen med energiselskabet efter den 1. januar 2018.

Tidligere kunne en ægtefælle indgå visse aftaler, der bandt den anden ægtefælle efter § 11 i retsvirkningsloven. Det betød, at begge ægtefæller hæftede solidarisk for energiforbruget på den fælles adresse, uanset om det kun var den ene af ægtefællerne, der var registreret som kunde hos energiselskabet.

Den 1. januar 2018 trådte en ny lov i kraft (lov om ægtefællers økonomiske forhold), og i den forbindelse blev retsvirkningsloven ophævet. Det betyder, at ægtefæller ikke længere hæfter solidarisk for aftaler indgået af den anden ægtefælle. Har en af ægtefællerne således indgået aftale med et energiselskab, er det som udgangspunkt kun den pågældende ægtefælle, der hæfter for energiselskabets regninger.

Har en ægtefælle indgået en aftale med et energiselskab før den 1. januar 2018 gælder § 11 i retsvirkningsloven dog fortsat, jf. § 80 i lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Se retsvirkningsloven (nu ophævet)

Se lov om ægtefællers økonomiske forhold