FAQ

Ofte stillede spørgsmål vedrørende gasforsyning

I Danmark er der kun et distributionsselskab, der ejer gasnettet og transporterer naturgassen til din måler, og det er Evida A/S (også kaldet ”Evida Syd A/S” eller ”Evida Nord A/S”).

Opsiger du din leveringsaftale med selskabet, fordi du overgår eller er overgået til anden opvarmning end naturgas, kræver selskabet sædvanligvis et frakoblingsgebyr.

Selskabet har udregnet størrelsen på frakoblingsgebyret ud fra de gennemsnitlige omkostninger til frakobling af et gasforsyningsanlæg (stikledning og måler).

Frakoblingsgebyret skal selskabet have anmeldt til Forsyningstilsynet, og det skal fremgå af selskabets distributionsbetingelser og af dets hjemmeside. Selskabets distributionsbetingelser skal ligeledes være anmeldt til Forsyningstilsynet.

Hvis selskabet således har anmeldt frakoblingsgebyret til Forsyningstilsynet og har hjemmel til at opkræve det via dets distributionsbetingelser, så må selskabet opkræve frakoblingsgebyret af dig.

Frakoblingsgebyret må først opkræves på det tidspunkt, hvor den faktiske frakobling finder sted.

Din gasinstallation er placeret efter måleren og omfatter alle dine gasforbrugende apparater, såsom kedel, komfur, grill, pejs mv. med tilhørende aftrækssystem(er).

Gasinstallationen er dit ansvarsområde. Du har ansvaret for, at dine gasforbrugende apparater etableres, drives, bruges og vedligeholdes på forsvarlig vis i overensstemmelse med gassikkerhedsloven.

Du skal melde flytning til din gasleverandør. Du skal aflæse din måler på flyttedagen og give din gasleverandør besked om målerstanden. Din gasleverandør sørger herefter for, at distributionsselskabet, Evida A/S, som ejer måleren, får besked om din aflæsning og flytning.

Du skal modtage en slutafregning fra din gasleverandør senest 6 uger efter, at flytning er meddelt til din gasleverandør, jf. bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas.

Du skal have en kontrakt med din gasleverandør, når du indgår en aftale med gasleverandøren om køb af naturgas. Din kontrakt skal som minimum angive de oplysninger, som følger af forbrugeraftalelovens § 8, såsom:

  1. Hvor du finder information om de gældende tariffer, gebyrer og andre priser.
  2. Hvilket varsel du skal give din gasleverandør, hvis du agter at flytte fra din adresse, og du ønsker at opsige din kontrakt.
  3. Hvorvidt du kan fortsætte din kontrakt med selskabet på din nye adresse og betingelserne herfor.
  4. Frist for gasleverandørens udsendelse af slutafregning til dig, når du afslutter kontrakten.
  5. Oplysning om over for hvem, du kan gøre indsigelse, hvis kontrakten ikke overholdes, herunder ved unøjagtig og forsinket fakturering og
  6. Oplysning om, hvortil du kan klage og om fremgangsmåden ved klage.

Din kontrakt skal være skriftlig og betingelserne i din kontrakt skal være rimelige, gennemsigtige og klart forståelige. Du skal have oplysning om betingelserne forud for kontraktens indgåelse. Der gælder ikke formkrav for, hvordan du accepterer kontrakten.

Der gælder ikke krav om, at du skal have en kontrakt med dit distributionsselskab, Evida A/S.

Hvis måleren ikke har registreret dit forbrug i en periode, fordi den er defekt, kan Evida A/S foretage en beregning af dit forbrug for den periode, hvor måleren ikke har fungeret.

Beregningen vil basere sig på hidtidigt eller fremtidigt forbrug og tage højde for den pågældende periode/det pågældende års temperatur og dage – en såkaldt graddageberegning.

Hvis Evida A/S skal foretage en sådan beregning, skal der være hjemmel hertil i selskabets distributionsbetingelser.

Graddage er et mål for, hvor koldt det har været. Et døgns graddage er forskellen mellem døgnets gennemsnitstemperatur og 17 grader celsius. Er døgnets gennemsnitstemperatur f.eks. 4 grader, er der 13 graddage på dette døgn. Ved en gennemsnitstemperatur på 17 grader eller derover er der nul graddage, og ved f.eks. minus 5 grader er der 22 graddage. Det er Dansk Teknologisk Institut, der beregner graddagene.