Artikel

Forældelsesloven

Forældelsesloven regulerer, hvornår et krav bortfalder som følge af forældelse

Forældelsesloven er oprindelig lov nr. 522 af 6. juni 2007 om forældelse af fordringer med senere ændringer.
Loven indfører en generel forældelsesfrist på 3 år. Loven er trådt i kraft den 1. januar 2008.

Nyeste LOVBEKENDTGØRELSE er LBK nr. 1238 af 9. november 2015

Hent bekendtgørelsen hos Retsinformation.dk