Artikel

Gebyrer - Vejledende takster for rykkergebyrer mfl.

Fælles gebyrer for de tre forsyningsbrancher

Vejledende standardgebyrer på både el-, naturgas-, og fjernvarmeområdet.

Energitilsynet har i samarbejde med repræsentanter for de tre forsyningsområder fastsat vejledende standardgebyrer for en række af de områder, som forbrugeren støder på.
For at fremme gennemsigtigheden for forbrugeren – er gebyrerne fastsat, så de gælder for alle tre forsyningsområder. Forbrugeren vil derfor fremover møde ensartede gebyrer, uanset om der er tale om el-, naturgas- eller varmeforsyning.
Gebyrsatserne er fastsat efter en gennemregning af omkostningsgrundlaget. Beregningerne er baseret på de gennemsnitlige rimelige omkostninger.

De vejledende gebyrer vil også medføre administrative lettelser for el-, varmeforsynings- og naturgasselskaberne. Selskaberne kan dog altid vælge at opkræve de faktiske omkostninger, men skal så kunne dokumentere disse overfor Energitilsynet.

Gebyr for: 2005/2006
 Rykkerskrivelse*)  100 kr.
 Inkassomeddelelse*)  100 kr.
 Lukkebesøg*)   375 kr.
 Genåbning inden for normal åbningstid  375 kr.
 Betalingsordning*)  100 kr.
 Fogedforretning, udkørende  330 kr.
 Selvaflæsningskort, rykker   65 kr.
 Aflæsningsbesøg  270 kr.
 Flytteopgørelse ved selvaflæsning  65 kr.
 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg  270 kr
 Nedtagning af måler  600 kr.
 Genetablering af måler  600 kr.
 Ekstraordinær måleraflæsning med regning  200 kr.
 Udskrift af regningskopi  35 kr.
 Målerundersøgelse på stedet  335 kr.
 Udbringning af måler  165 kr.
   
 Typer af gebyrer kun gældende for elbranchen   
 Midlertidig tilslutning, installatør sætter op  135 kr.
 Midlertidig tilslutning, opsætning af 1 mand  530 kr.
 Midlertidig tilslutning, opsætning af 2 mænd  950 kr.

*) Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM2004.273.TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens § 13, stk. 1, nr. 11.

For de øvrige gebyrer kan momsregistrerede energiselskaber tillægge moms.

Ovenstående opregning af gebyrer er dog ikke udtømmende

For så vidt angår gebyrer, hvor specielle forhold gør sig gældende for de enkelte selskaber samt gebyrer, der ikke anvendes på alle tre forsyningsområder, vil der således som udgangspunkt ikke blive anvendt standardiserede gebyrsatser. Dette skyldes, at gebyrerne i disse tilfælde vil kunne afvige fra branche til branche og fra selskab til selskab som følge af forskelle i praksis med hensyn til henføring af administrative omkostninger til de forskellige gebyrgrupper, samt strukturforskelle inden for brancherne.