Artikel

Varmeforsyningslov

Loven om varmeforsyning regulerer varmeplanlægningen i Danmark samt en række forhold i relation at levere opvarmet vand til boligformål til varmeforbrugerne.

Hovedprincipperne i loven om varmeforsyning er:

  • Kommunerne er ansvarlige for godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning
  • Kommunerne skal godkende det mest samfundsøkonomiske projekt
  • Varmeproduktion skal som udgangspunkt produceres i samproduktion med elektricitet, kollektive varmeforsyningsanlæg er underlagt betingelse om indregning af nødvendige omkostninger ("hvile-i-sig-selv" princip)
  • Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser for ydelser omfattet af § 20 og § 20 b skal anmeldes til Energitilsynet
  • Tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser, der ikke er anmeldt, er ugyldige

Hent varmeforsyningsloven hos Retsinformation med links til eventuelle lovændringer samt bekendtgørelser