FAQ

Ofte stillede spørgsmål vedrørende varmeforsyning

Nej, hverken du eller energivirksomheden betaler omkostninger til hinanden for nævnets behandling af klagesagen, jf. § 25 i nævnets vedtægter. Nævnet har en fast praksis om, at erstatning og kompensation for forbrugt tid er omfattet af § 25 i nævnets vedtægter.

Nej, det kan du ikke kræve. Det fremgår af nævnets vedtægter, i hvilke tilfælde klagegebyret vil blive tilbagebetalt til dig. Dette vil ske, hvis du enten får medhold i din klage, klagen forliges til din fordel, din klage falder uden for nævnets kompetence, eller din klage bliver afvist af nævnet, jf. § 26, stk. 2, i nævnets vedtægter.

Hvis din varmemåler ikke har registreret forbrug i en periode, fordi den har været slukket, defekt eller lignende, kan værket under visse omstændigheder foretage en beregning af forbruget for perioden, hvor måleren ikke har talt.

Beregningen vil basere sig på hidtidigt eller fremtidigt forbrug og tage højde for den pågældende periode/det pågældende års temperatur og dage – en såkaldt graddageberegning.

Hvis værket skal foretage en sådan beregning, skal der være hjemmel hertil i værkets bestemmelser.

Som udgangspunkt skal du betale for det forbrug, du faktisk har haft. Hvis varmeværket således ikke tidligere har opkrævet dig i overensstemmelse med dit faktiske forbrug, har varmeværket som udgangspunkt ret til at efteropkræve dig for dette forbrug.

Nævnet har ved flere lejligheder fastslået, at varmeværker dog kun er berettiget til at efteropkræve forbrugere for indeværende og foregående regnskabsår i overensstemmelse med branchenormen fastsat i Dansk Fjernvarmes Restancevejledning. Anvendelse af branchenormen forudsætter, at man som forbruger er i god tro i forhold til forbruget.

Dette er en lempelse af de almindelige forældelsesregler, hvorefter krav forældes efter 3 år.

Læs mere om forældelse

Fast afgift/bidrag er ikke et udtryk for forbrug, men udgør et bestemt beløb pr. år, og er din betaling for at have rådighed over en vis del af varmeværkets kapacitet.

Såfremt din ejendom er tilsluttet ledningsnettet, eller du er forpligtet til at være tilsluttet ledningsnettet, skal du betale fast afgift/bidrag til dit varmeværk. Det er således underordnet, om du aftager varme eller ej.

Hvor meget, du skal betale i fast afgift/bidrag, afhænger af din ejendoms størrelse. 

Hvis du ønsker at udtræde af dit varmeværk, skal du ofte betale for udgifterne forbundet med din udtrædelse. 

I visse tilfælde kan et varmeværk endvidere være berettiget til at opkræve en kompensation for din udtrædelse – en såkaldt udtrædelsesgodtgørelse.

Hvis værket skal have ret til udtrædelsesgodtgørelse skal en række betingelser opfyldes, og det beror på en konkret vurdering, om værket opfylder betingelserne for at have ret til betaling af udtrædelsesgodtgørelse.

Nævnet har som udgangspunkt kompetence til at behandle klager vedrørende udgifter for udtrædelse af et varmeværk. Nævnet kan dog ikke vurdere, om anmeldte bestemmelser eller tariffer er rimelige, eftersom kompetencen hertil henhører under Forsyningstilsynet efter reglerne i varmeforsyningsloven.

Læs mere i nævnets tema om opsigelse af aftale med fjernvarmeværk (udtrædelse) – Hvad skal du betale?

Energivirksomheder må ikke ringe til dig uanmodet med henblik på at indgå aftale med dig.

Hvis du har givet dit samtykke til at blive kontaktet af en energivirksomhed ved fx at deltage i en internetkonkurrence, må energivirksomheden dog godt ringe til dig. Den pågældende konkurrence skal dog leve op til en række krav, før der kan være tale om, at du gyldigt har givet dit samtykke til at blive kontaktet.

Forbrugerombudsmanden har udarbejdet en vejledning indeholdende nærmere definition af kravene til denne type konkurrencer.
Se Forbrugerombudsmandens vejledning om indhentning af samtykke (pdf)

Har energivirksomheden ikke haft et gyldigt samtykke til at kontakte dig, er du heller ikke bundet af en eventuel aftale, som du har indgået med energivirksomheden.

 

Svaret er nej, hvis din ægtefælle selv har indgået aftalen med energiselskabet efter den 1. januar 2018.

Tidligere kunne en ægtefælle indgå visse aftaler, der bandt den anden ægtefælle efter § 11 i retsvirkningsloven. Det betød, at begge ægtefæller hæftede solidarisk for energiforbruget på den fælles adresse, uanset om det kun var den ene af ægtefællerne, der var registreret som kunde hos energiselskabet.

Den 1. januar 2018 trådte en ny lov i kraft (lov om ægtefællers økonomiske forhold), og i den forbindelse blev retsvirkningsloven ophævet. Det betyder, at ægtefæller ikke længere hæfter solidarisk for aftaler indgået af den anden ægtefælle. Har en af ægtefællerne således indgået aftale med et energiselskab, er det som udgangspunkt kun den pågældende ægtefælle, der hæfter for energiselskabets regninger.

Har en ægtefælle indgået en aftale med et energiselskab før den 1. januar 2018 gælder § 11 i retsvirkningsloven dog fortsat, jf. § 80 i lov om ægtefællers økonomiske forhold.

Se retsvirkningsloven (nu ophævet)

Se lov om ægtefællers økonomiske forhold